Logo Babiek
Volg ons
Bij Babiek altijd 14 dagen tijd om te ruilen!    
Bij Babiek altijd 14 dagen tijd om te ruilen!
  /    /  Algemene Voorwaarden

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1:        Definities

Artikel 2:        Identiteit van de verkoper

Artikel 3:        Toepasselijkheid

Artikel 4:        Het aanbod

Artikel 5:        Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 6:        Prijs en betaling

Artikel 7:        Levering, eigendom en risico

Artikel 8:        Aanmaken geboortelijst (reservering product)

Artikel 9:        Herroepingsrecht

Artikel 10:      Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11:      Conformiteit en garantie

Artikel 12:      Overmacht

Artikel 13:      Aansprakelijkheid

Artikel 14:      Vrijwaring

Artikel 15:      Intellectuele eigendom

Artikel 16:      Klachtenregeling

Artikel 17:      Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 18:      Wijziging algemene voorwaarden

Bijlage I:        Modelformulier voor herroeping

Artikel 1:  Definities   

Afnemer: de (rechts)persoon die gebruik zal maken of heeft gemaakt van diensten die de verkoper aanbiedt en/of heeft aangeboden;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Bedrijf: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt;

Bezorger: de (rechts)persoon die het product op fysieke wijze bij Afnemer aflevert;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Product: de zaak die de verkoper aanbiedt, heeft aangeboden of zal aanbieden ter verkoop;

Verkoper: het bedrijf Babiek

Artikel 2:  Identiteit van de verkoper   

Naam:                                     Evelyn van Hove h.o.d.n. Babiek

Vestigingsadres:                     Lage Kaart 260, 2930 Brasschaat te België

E-mail:                                    info@babiek.be

Btw-identificatienummer:       BE0771837215

Artikel 3:  Toepasselijkheid   

3.1.      Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Babiek en de wederpartij van Babiek, hierna te noemen: ‘Afnemer’, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3.2.      De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.3.      Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Babiek en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3.4.      Indien Babiek niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Babiek in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 4:  Het aanbod

4.1.      Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2.      Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Afnemer mogelijk te maken. Als Babiek gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Babiek niet.

4.3       Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5:  Totstandkoming van de overeenkomst

5.1.      De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2.      Indien Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Babiek onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Babiek is bevestigd, kan Afnemer de overeenkomst ontbinden.

5.3       Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Babiek passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien Afnemer elektronisch kan betalen, zal de Babiek daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4       Indien de Babiek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6:  Prijs en betaling

6.1.      De prijzen op de website en offertes van Babiek worden uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

6.2.      Babiek zal voor het door Afnemer verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen naar of afgeven aan Afnemer, tenzij anders overeengekomen.

6.3.      Enkel betaling via de betaalmethodes op de website worden aanvaard, zijnde Bancontact, iDeal, Paypal, Visa en MasterCard.

Artikel 7:  Levering, eigendom en risico

7.1.      Levering geschiedt, afhankelijk van wat wordt overeengekomen, door afgifte van de producten op de door Afnemer opgegeven plaats van bestemming.

7.2.      Babiek bezorgt in België. Bij bezorging gelden de volgende tarieven en regelingen:

a.         Bestellingen in België worden bezorgd met Bpost. De verzendkosten zijn inbegrepen bij de bestelling en zullen niet apart worden aangerekend.

b.         De verzendkosten bedragen € 5,95.

c.         Er wordt getracht om bestellingen op weekdagen binnen de 48 uur te verzenden. Standaard bedraagt de totale levertermijn hierdoor maximaal 5 werkdagen.

d.         In uitzonderlijke gevallen kan de levertermijn oplopen. Een uitzonderlijke situatie kan zijn dat de producten niet op voorraad zijn. Indien de levertermijn langer dan 7 dagen wordt omwille van deze of een andere reden, dan zal Afnemer hiervan op de hoogte worden gebracht.

e.         Bestellingen in het weekend worden op maandag verzonden.

7.3.      De bepalingen a t/m e van artikel 7.2 gelden niet (zonder meer) voor producten die op maat worden gemaakt. Hierbij worden de verzend- en leveringsvoorwaarden met Afnemer besproken.

7.4.      Babiek heeft het recht om bezorgingen in te trekken wanneer de afleverlocatie als onverantwoord wordt beschouwd.

7.5.      De geleverde producten blijven eigendom van Babiek tot op het moment van volledige betaling door Afnemer.

Artikel 8:  Aanmaken geboortelijst (reservering product)

8.1       Babiek biedt de Klant via de Webshop de mogelijkheid om een zogehete ‘geboortelijst’ samen te stellen. Een geboortelijst is een lijst van producten die Afnemer naar zijn/haar wens kan samenstellen. De gekozen producten worden vervolgens tot uiterlijk 3 maanden na de te verwachte geboortedatum (deze datum dient door de Klant aan Babiek kenbaar gemaakt te worden) voor de klant gereserveerd. Een reservering vindt plaats indien Afnemer op de button ‘product reserveren’ klikt. Het reserveren van een product betekent dat Afnemer verplicht is om het product aan te schaffen.

8.2       Afnemer bepaalt wanneer de geboortelijst compleet is. Afnemer geeft aan dat de lijst compleet is door te klikken op XXXXX. Op deze wijze komt de koopovereenkomst tot stand en ontstaat er een betalingsverplichting.

8.3       Indien Afnemer verzuimt om kenbaar te maken dat de geboortelijst compleet is, wordt deze direct na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 3 maanden als compleet beschouwd.

Artikel 9:  Herroepingsrecht

9.1.      De hierna genoemde bepalingen van dit artikel gelden uitsluitend indien Afnemer een consument betreft.

9.2.      Afnemer kan een aangeschaft product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen retourneren. Babiek mag Afnemer vragen naar de reden van de retournering, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

9.3.      De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Afnemer, of een vooraf door Afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  1. als Afnemer in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Afnemer, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Babiek mag, mits zij Afnemer hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Afnemer, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Afnemer, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

9.4.      Afnemer kan het product retourneren door binnen de in artikel 9.2 gestelde termijn het ingevulde Modelformulier voor herroeping, dat te vinden is aan het eind van deze algemene voorwaarden, te zenden of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan Babiek. In plaats hiervan kan Afnemer een mailbericht sturen naar: info@babiek.be.

9.5.      Babiek vergoedt in geval van een retournering overeenkomstig artikel 9.2 onverwijld maar uiterlijk binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot retournering alle van Afnemer ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten.

9.6.      Tenzij Babiek heeft aangeboden de producten die geretourneerd moeten worden zelf af te halen, zendt Afnemer onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na het uitbrengen van de in artikel 9.4 bedoelde verklaring de door hem ontvangen producten terug of overhandigt deze aan Babiek of aan een persoon die door Babiek is gemachtigd om de zaken in ontvangst te nemen.

9.7.      Afnemer draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak.

Artikel 10:  Uitsluiting herroepingsrecht

10.1.    Afnemer heeft het herroepingsrecht niet bij een koop betreffende de levering van volgens specificaties van Afnemer vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Dit geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend, voor producten die een afwijkende kleur, type onderstel en/of afmeting hebben dan de producten die worden getoond op de website van Babiek.

10.2.    Afnemer heeft het recht op retournering zoals bedoeld in artikel 9.2 ook niet indien het product gebrekkig of beschadigd is door een oorzaak die aan hemzelf te wijten is.

Artikel 11:  Conformiteit en garantie

11.1.    Babiek garandeert dat de producten aan de gebruikelijke normen en eisen voldoen. Klachten over het materiaal en eventuele productiefouten worden door Babiek in behandeling genomen.

11.2.    De garantie op alle door Babiek geleverde producten is 24 maanden. Deze garantie is geldig wanneer alle gebruiks- (en onderhoudsinstructies) zijn opgevolgd en uitgevoerd.

11.3.    De garantie geldt niet indien:

  1. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Babiek en/of op de verpakking behandeld zijn.
  2. Afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

11.4.    Indien het product gebrekkig/beschadigd geleverd wordt, dient Afnemer Babiek onverwijld op de hoogte te stellen van het gebrek. Babiek zal vervolgens het gebrek beoordelen. Indien uit de beoordeling blijkt dat het gebrek te wijten is aan Afnemer, dan is Afnemer verplicht om het product af te nemen.

Artikel 12:  Overmacht  

12.1. Babiek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen die voor haar rekening komen.

12.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Babiek geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Babiek niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Babiek of van derden daaronder begrepen. Babiek heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Babiek haar verbintenis had moeten nakomen.

12.3. Babiek kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13:  Aansprakelijkheid  

13.1. Indien Babiek aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

13.2. Babiek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Babiek is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.3. Indien Babiek aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Babiek beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.4. Babiek is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

13.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Babiek aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Babiek toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Babiek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Babiek of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14:  Vrijwaring  

Afnemer vrijwaart Babiek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Babiek toerekenbaar is. Indien Babiek uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Afnemer gehouden Babiek zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Babiek, zonder ingebrekestelling, gerechtigd.

Artikel 15:  Intellectuele eigendom

Babiek behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Babiek heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16:  Klachtenregeling

16.1. Klachten over de geleverde producten en/of klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 5 werkdagen na levering ingediend te worden. Dit kan door een e-mail te versturen naar info@babiek.be. De klacht dient zo duidelijk mogelijk omschreven te worden.

16.2. Babiek geeft zo snel mogelijk gehoor aan de klacht. Binnen 7 dagen krijgt Afnemer een bevestiging van de klacht en spreekt Babiek een verwachting uit wanneer er inhoudelijk antwoord volgt over de ingestuurde klacht.

16.3. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, dan kan Babiek naar eigen keuze, besluiten tot:

  1. Het omruilen van het product;
  2. Reparatie van de schade;
  3. Teruggave van de koopprijs.

Artikel 17:  Toepasselijk recht en geschillen  

17.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Babiek partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

17.2. De rechter in de vestigingsplaats van Babiek is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Babiek het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

17.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18:  Wijziging algemene voorwaarden

Babiek heeft het recht om deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen of aan te vullen. Wijzingen/aanvullingen zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten na de datum van eventuele wijzingen/aanvullingen. Wanneer deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar is, is de Nederlandse tekst altijd doorslaggevend.

Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

–           Aan: Babiek, Lage Kaart 260, 2930 te Brasschaat, info@babiek.be:

–           Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

–           Het product heb ik besteld op(*)/Ontvangen op(*):

–           Mijn naam is:

–           Mijn adres is:

–           Mijn handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

–           De datum van vandaag:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is


©2023 babiek.be